2015-10-16 Tom McWhorter Beard Portraits - jeffreymcwhorter