2010-04-04 Chesnut/Scribner Engagement - jeffreymcwhorter