2017-01-03 TCA-Addison - BIshop Lynch Varsity Girls Basketball - jeffreymcwhorter